REGULAMIN

 

 

 

I. Warunki ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług agencji reklamowej PONADto  (NIP: 6922438280) prowadzonej przez Kamilę Iwańską – zwanej w dalszej części regulaminu ,,PONADto”.

 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie w ustawach kodeksu cywilnego, ustawach o ochronie danych osobowych oraz ustawach o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

II. Warunki korzystania z usług PONADto

 

1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi bądź e-maila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.

 

2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia PONADto swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie rachunku.

 

3. PONADto zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Rezygnacja z usług PONADto powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami w wysokości 30% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia. W sytuacji, gdy Klient dokona rezygnacji z usług PONADto po akceptacji projektu, koszty którymi obciążany jest Klient wzrastają adekwatnie do nakładów poniesionych przez PONADto celem prawidłowego wykonania zleconego projektu.

 

III. Zasady akceptacji projektów

 

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez PONADto i w przypadku jego aprobaty, tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.

 

2. PONADto nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

 

3. PONADto nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.

 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych PONADto.

 

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych PONADto, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

6. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do PONADto celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. PONADto nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.

 

7. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia.

 

8. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.

 

IV. Kalkulacje kosztów projektów

 

1. PONADto wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 1-3 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.

 

2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.

 

3. Podane w kalkulacji ceny są cenami brutto.

 

V. Płatność i ceny

 

1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionego rachunku.

 

2. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje: - wykonanie dwóch różnych projektów graficznych - wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta, - wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.

 

3. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.

 

4. Do chwili zapłaty całej ceny uzgodnionej za projekt przez Klienta na rzecz PONADto, wszelkie prawa do projektu przysługują PONADto.

 

VI. Warunki reklamacji

 

1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.

 

2. PONADto zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte reklamacją.

 

3. PONADto nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Złożenie zamówienia w PONADto oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.

 

 

Wyślij
Wyślij
Zapisałeś się do newslettera!
Musisz wpisać swój email!

NEWSLETTER

Zapisz się i uzyskaj informację o aktualnych nowościach i promocjach!

KONTAKT

INFORMACJE

tel. 792 409 250

witamy@ponad-to.pl

www.ponad-to.pl

NIP 6922438280